2018 januári hírek

Galambos Bernadett

              Farsang

 

Farsangoljunk, gyerekek,

gyorsan, gyorsan keljetek!

Ugorjatok ki az ágyból,

víg maskarát vegyetek!

 

Táncoljunk és mulassunk,

böjtig meg sem nyughassunk!

Űzzük el a hideget,

táncoljuk el a telet!

 

 

A hosszú téli szünet után az óvodások ismét birtokba vették Mesevárat. Az apróságok izgatottan meséltek a szünidő pillanatairól, az ünnepi élményeikről.

Az új esztendő sok programot tartogat a gyerekeknek. Januárban készülünk az egészség hetére, a farsangra, a medve hétre.

Simonné Gergényi Gabriellának köszönjük a Csibe csoport karácsonyi készülődéséhez a felajánlott díszeket!

Kis óvodásaink nevében köszönettel várjuk az adó 1%-ának felajánlását az óvodánk alapítványi számlájára.

Az elmúlt időszakról írás helyett meséljenek egy kicsit a képek!

 

                                                                                                                               Bányai Rita

Fényképezés

Kedves Szülők!

2018. februárjában fényképezés lesz az óvodában.

Február 5. hétfő Nyuszi csoport

Február 7. szerda Katica csoport

Február 8. csütörtök Csibe csoport

Február 9. péntek Süni csoport

   

 

Farsang

Farsangi mulatságunkat 2018. január 25-én tartjuk! A szülők 9:00-ig tartózkodhatnak bent a csoportban.

Csoportonként a felvonulás kezdődik:

Csibe csoport 8:10

Süni csoport 8:25

Nyuszi csoport 8:40

Katica csoport 8:50

Köszönettel fogadunk finomságokat, innivalót, gyümölcsöt! Kívánunk mindenkinek jó szórakozást, vidám farsangot!

 

Gyermekvédelmi tájékoztató

A MAGYAR GYERMEKVÉDELMI
RENDSZER MŰKÖDÉSE AZ ONLINE KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNŐ GYERMEKVESZÉLYEZTETÉS
TÜKRÉBEN

 

A magyar gyermekjóléti, gyermekvédelmi, gyámügyi szabályozás törvényi alapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), mely végrehajtási rendeleteivel – elsősorban a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Gyer.) – kiegészülve szabályozza a gyermek veszélyeztetettségét megelőzni, megakadályozni, illetve kezelni hivatott intézményi rendszer működését és az ennek során felmerülő feladatait.

A Gyvt. 6. § (5)-(6) bekezdése kimondja:

„A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással - fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal - , az elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni védelemhez.”

„A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a médiában fejlettségének megfelelő, ismeretei bővítését segítő, a magyar nyelv és kultúra értékeit őrző műsorokhoz hozzáférjen, továbbá hogy védelmet élvezzen az olyan káros hatásokkal szemben, mint a gyűlöletkeltés, az erőszak és a pornográfia.”

A Gyvt. 5. § n) pontja szerint pedig veszélyeztetettség: olyan - a gyermek vagy más személy által tanúsított - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot,  amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.

A fentiek szerint deklarált gyermeki jogok sérelme esetén e meghatározás egyértelműen alkalmazható azokra a helyzetekre is, amikor a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátló vagy akadályozó körülmények online környezetben merülnek fel. Így a gyermek veszélyeztetettsége esetén, ha az az információs ártalommal összefüggésben áll fenn, a gyermekjóléti szolgáltató és a gyámhatóság az általános szabályok szerint járhat el a gyermek védelme érdekében.

  Gyermekvédelmi jelzőrendszer

  A  magyar  gyermekvédelmi  rendszer  „első  lépcsője”  a   –  települési  szinten  működő      –  gyermekjóléti szolgáltató által koordinált működésű ún. jelzőrendszer, melynek a Gyvt. 17.  § (1) bekezdése értelmében részei

- az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,

- a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,

- a köznevelési intézmények,

- a rendőrség,

- az ügyészség,

- a bíróság,

- a pártfogó felügyelői szolgálat,

- az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,

- a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,

- az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,

- a munkaügyi hatóság,

- a javítóintézet,

- a gyermekjogi képviselő,

- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,

- az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv.

Ezen intézmények és személyek – melyek körében a gyermekek legszélesebb körével való, legkiterjedtebb kapcsolatunk miatt különösen a köznevelési intézmények, a gyermekek napközbeni ellátását végző szolgáltatók (pl. bölcsőde, családi napközi) és az egészségügyi szolgáltatást nyújtók felelősségét tartjuk kiemelendőnek – kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál, illetve hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

Ilyen  jelzéssel  és  kezdeményezéssel  egyébként  bármely  állampolgár  és  a  gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet.

Megjegyzendő, hogy a jelzőrendszer 2016-2017 folyamán négyszintűvé alakult, melyből két szint 2016. január 1-jétől kialakításra került:

- Helyi szinten – a család- és gyermekjóléti szolgálat feladata a helyi gyermekvédelmi jelzőrendszer szervezése, az együttműködési formák kialakítása, működtetése, dokumentálása. A feladatra nevesítve lett jelzőrendszeri felelős, aki a területről érkező jelzéseket heti rendszerességgel lejelenti a járási család- és gyermekjóléti központ jelzőrendszeri tanácsadója felé. Helyi szinten történik az esetkonferenciák szervezése, összehívása a járási szint jelzőrendszeri tanácsadója részvételével.

- Járási szinten – a család- és gyermekjóléti központ folyamatos szakmai hátteret  biztosít a települési szinten dolgozó családgondozóknak, jelzőrendszeri felelősöknek, fogadja jelzéseiket, problémáikat. A járási jelzőrendszeri tanácsadó feladata a települési szintű jelzőrendszerek működésének segítése, szakmai támogatása. A település családgondozóinak, jelzőrendszeri felelőseinek jelzőrendszeri munkáját koordinálja,    feladata    a    településekre    szervezett    esetkonferenciák, szakmaközi megbeszélések, éves szakmai tanácskozás szervezésében való részvétel, az azokon való részvétel.

2017. január 1-jétől továbbá:

- Megyei szinten - a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer keretében a helyi és járási szint mellett a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok számára is feladat került meghatározásra a jelzőrendszer jogszabályban meghatározott működésének elősegítése érdekében. A fővárosi és megyei kormányhivatal támogatást nyújt a gyermekvédelmi jelzőrendszer működése kapcsán létrejött problémák, nehézségek, kezeléséhez, a Gyvt. 17. §-ában meghatározott gyermekvédelmi észlelő- és jelző rendszer tagjainak, továbbá a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtóknak.

- Országos szinten – Országos módszertani feladatellátás és országos gyermekvédelmi jelzőrendszeri hívószám működtetése. Az állam fenntartói feladatainak ellátása körében gondoskodik a jelzőrendszer hatékony működésének fejlesztéséről, mely tevékenység ellátására a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot jelöli ki. Feladat a gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékony működésének országos szakmai támogatása, fejlesztése, képzések kidolgozása és megszervezése, szabályozási és módosítási javaslatok megfogalmazása az ágazati irányítás felé. A jelzőrendszeri működés támogatása és a gyermek veszélyeztetettségét jelző bejelentések fogadása érdekében 2017. január 1-től országosan egységes gyermekvédelmi jelzőrendszeri hívószám működtetése került nevesítésre a Gyvt.-ben.

Gyermekjóléti szolgáltatás

A fenti struktúra megléte mellett a veszélyeztetettséget észlelő személyek és szervek számára elsősorban a települési család- és gyermekjóléti szolgáltató, illetve a járási család- és gyermekjóléti központ felé történő jelzés megtétele javasolt a közvetlen elérhetőség okán.

A gyermekjóléti szolgáltatás a Gyvt. 39. § (1)-(2) bekezdéseiből következően olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata – többek között – a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és  a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése.

Védelembe vétel

Amennyiben a fentiek szerinti feladatokat biztosító, önkéntesen igénybe vehető alapellátás a gyermek veszélyeztetettségét (a gyermek, ill. szülője együttműködésének hiányában) nem tudja megszüntetni – de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható –, a gyámhatóság a gyermeket védelembe veszi.

A védelembe vétel keretében a gyámhatóság a következő szabályokat írhatja elő a gyermek, ill. szülője számára, melyek több esetben az online környezetben előforduló veszélyeztetettség kezelésében is relevánsak lehetnek:

- kötelezi a szülőt, hogy folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, az Nktv. hatálya alá tartozó iskolaotthonos nevelést-oktatást, illetve kollégiumi ellátást,

- kötelezi a szülőt, hogy gyermekével keressen fel valamely családvédelemmel foglalkozó személyt vagy szervezetet,

- kötelezi a szülőt arra, hogy gyermeke vegye igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat,

- kezdeményezi a háziorvosnál – súlyos veszélyeztetettség esetén bármely orvosnál – a betegsége, illetve szenvedélybetegsége következtében állandóan vagy időszakosan kóros elmeállapotú szülő, illetve a gyermekkel együtt élő más hozzátartozó orvosi vizsgálatát,

- intézkedik – az illetékes szervek bevonásával – a gyermek egészségét veszélyeztető körülmények megszüntetéséről,

- magatartási szabályokat állapít meg a gyermek számára a kifogásolt magatartás megszüntetése érdekében,

- figyelmezteti a szülőt helytelen életvezetésének, magatartásának következményére, és felszólítja annak megváltoztatására,

- kötelezheti a szülőt és a gyermeket, illetve felkérheti a konfliktusban érintett más személyt arra, hogy a nevelési-oktatási intézményben előforduló erőszak miatt kialakult helyzet vagy más súlyos konfliktushelyzet kezelése érdekében jelenjen meg iskolapszichológusi vizsgálaton, illetve vegye igénybe a konfliktuskezelést segítő szolgáltatást.

A gyámhatóság a védelembe vétel mellett feljelentést tesz a gyermek sérelmére elkövetett, tudomására jutott bűncselekmény gyanúja esetén.

Nevelésbe vétel

A gyermek gyermekvédelmi szakellátásba helyezésére – ideiglenes hatályú elhelyezésére, nevelésbe vételére, vagyis családjából való kiemelésével otthont nyújtó ellátásának és törvényes képviseletének biztosítására – a fentiek tükrében abban az esetben kerül sor, ha veszélyeztetettségét sem a gyermekjóléti alapellátás keretében, sem a védelembe vétellel előírt szabályokkal nem sikerült megszüntetni.

A családjából kiemelt gyermeket elsősorban, a 12 év alatti gyermeket főszabály szerint nevelőszülőnél kell elhelyezni. A nevelőszülőnél vagy a gyermekotthonban elhelyezett gyermekek valamennyien gyermekvédelmi gyám gyámsága alatt állnak, aki előmozdítja e kiskorúak megfelelő ellátását, nevelését, gondoskodik az iskolába történő beíratásáról, a szükséges egészségügyi ellátás igénybe vételéről.

A gyámhatóság rendszeres időközönként felülvizsgálja a nevelésbe vétel fenntartásának szükségességét, a gyermek hazagondozásának lehetőségét, ennek hiányában – kisebb életkorú gyermekek esetén – az örökbefogadás előmozdításának lehetőségét.

Összegzés

Összegezve: A gyermekek védelmét szolgáló fentebb bemutatott rendszerben dolgozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakemberek, a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer tagjai és a szülők/gyámok valamennyien találkozhatnak a gyermekek online térben való veszélyeztetettségével, melynek észlelése esetén jelzési kötelezettségük áll fenn.

Készítette:       Emberi Erőforrások Minisztériuma

Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály

Szeptemberi hírek

Osváth Erzsébet: Jött ősz-anyó

Jött ősz-anyó

Hideg széllel,

Aranysárga

Vízfestékkel.

Sárgák lettek

A levelek, 

Fújtak, fújtak őszi szelek.

 

Fújtak, fújtak

Őszi szelek,

Lehullottak

A levelek.

Ott vannak

A fák alatt,

Látod a sok aranyat?

 

A nyári vakáció után szeptember elsején kitárta kapuit a Mesevár Óvoda. Újra vidám gyermekzsivaj tölti be a termeket.

Ebben a nevelési évben két csoportban is nagycsoportos korú gyerekek vannak, ők a Csibe és a Nyuszi csoportba járnak. A középsős ovisoké a Süni csoport és a legkisebb gyerekek a Katica csoportba kerültek. A befogadási időszak elején a kiscsoportosok a szüleikkel együtt ismerkedtek az óvodai élettel. A kezdeti sírdogálásokat felváltotta az örömteli játék.

Új munkatársak is érkeztek az óvodába, Puskás Dóra a Süni csoport óvónénije és Németh Nikolett a Katica csoport pedagógiai asszisztense. Ezúton is sikeres tanévet kívánunk nekik!

Az ősz sok izgalmas programot tartogat az óvodásainknak. Készülünk a népmese hetére, az állatok hetére, az egészségnapra. Hagyományainkhoz híven októberben megrendezzük a szüreti mulatságunkat.

Szeptemberben papírgyűjtést szerveztünk, amelynek bevétele az óvodai programokat színesíti.

Kovács Attilának köszönjük a finom barackokat!

Óvodánk működtetésében változás történt. Átszervezés miatt az óvoda visszakerült az Önkormányzathoz. Új nevünk Tordasi Mesevár Óvoda lett.

 

                                                                                                          Bányai Rita

Májusi hírek

„Rozmaringos ablakomba,

 Táncot jár a napsugár,

 füsti fecske csőre koppan,

 hírt hozott a kismadár.”

 

A madárkáknak valóban rengeteg mondanivalójuk van az óvodánkban történtekről. A húsvéti ünnepkör hagyományai és szokásai a gyermek szívéhez nagyon közel állnak. A tojások megfestése több új kreatív ötletet eredményezett. Húsvét alkalmából Bokros László és barátai „A kis nyúl és a húsvéti menedék” történetével ajándékoztak meg minket!  A gyermekek a húsvéti játszóházban állatfigurákat készíthettek tojásból, és a márványozás technikájával is megismerkedtek. Színpompás tojásokat készítettek. A Katica csoportosok ellátogattak a szociális otthonba, ahol egészségnap alkalmából sajtokat kóstolhattak és játékba ágyazottan az emberi szervezet működésével ismerkedtek. Mindezek után az édesanyák köszöntésére került sor, amit sok izgalom, igyekezet és várakozás előzött meg. A gyermekek terítőt nyomdáztak, batikoltak, medált készítettek, sütöttek, teát főztek, rajzok készültek az édesanyákról, és számos gyönyörű verset és dalt tanultak az anyukák, nagymamák nagy örömére. Köszönettel tartozunk a virágokért a Feldhoffer családnak! Közben az év végi kirándulások is megkezdődtek. A Katica csoport és a Csibe csoport az gyermekvasútra ment, és feltárult a titkok háza is, ellátogattunk a fűtőházba. Láthattunk öreg gőzmozdonyt és hajtányozhattunk. Mindezért köszönettel tartozunk Andorfy Ottónak és feleségének Andinak, akik évtizedek óta sokat segítenek óvodánknak. A Nyuszi és a Süni csoport kirándulásairól később számolunk be. 

 KIR4031Egyik szemünk sír, a másik nevet. 40 év óvónői munka után kolléganőnk, Farkas Istvánné, Erika néni nyugdíjba megy. Köszönjük neki a sok szép együtt töltött évet, a gyermekek iránti odaadó szeretet és nevelést. Mindezért mit adhatunk cserébe? Munkája elismeréseként felterjesztettük őt a Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésre, melyet ünnepélyes keretek között adunk át. 

…„A világon mindenkinek hinnie kell abban, hogy képes valami olyasmit nyújtani, amit a világ nélküle nem kapna meg.”

Farkas Istvánné Pintér Erika 1960. április 9-én született Budapesten. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában Tordason végezte. Már ekkor is aktív közösségi ember volt. Hangszeres zenét tanult, tangóharmonikán játszott. A zene szeretetét otthonról hozta, mely végigkíséri egész életútján. Mindig elkötelezett híve volt és marad a népi kultúra, népzene és a néphagyományok megőrzésének, továbbadásának. Középiskolai tanulmányai végeztével Gyúrón helyezkedett el, itt egy évig dolgozott, majd 1979 őszétől a tordasi óvoda óvónője.

Az óvodát és az itt folyó nevelőmunkát mindig szívügyének tekintette, fontosnak tartotta a színvonalas nevelőmunkát. Kodály Zoltán és Forrai Katalin nyomdokain haladva végezte és végzi a gyermekek zenei nevelését. A zene, a népdal szeretete áthatja egész nevelőmunkáját. Az évek során sok gyermeknek alapozta meg a zenéhez, énekléshez, művészetekhez való viszonyát. Munkája gyümölcse, hogy az általa nevelt gyermekek zenei sikereket érnek el.

Mindig nyitott volt az új ismeretek, módszerek befogadására, kutatások megismerésére és beépítésére munkájába. 

Megszerzett pedagógiai ismereteit szívesen megosztotta kollégáival, tanácsaival, ötleteivel segítette munkatársait, gazdagította az óvodában folyó nevelő munkát.  Aktív tagja volt munkaközösségeknek, innovatív kezdeményezéseknek.

Szívesen fogadta az óvodapedagógus hallgatókat, akik szakmai tudással, gyakorlati ismeretekkel gazdagodva kezdhették el pályájukat. Munkájával a felsőoktatási intézmények is elégedettek voltak. Rendszeresen mentorálta a gyakornok kollégákat, két óvodapedagógus az ő támogatásával tett sikeres gyakornoki vizsgát. 

Kollégáival közvetlen, szeretetteljes kapcsolatot alakított ki az évek során.

Mindig közösségi ember volt, közösségi munkájának elismeréseként Tordas Község Képviselő-testülete Sajnovics gyűrűvel tüntette ki. Újjászervezte a Tordasi Asszonykórust, mely népdaléneklési versenyeken kimagasló eredményeket ért el. Szülőfaluja, Tordas hagyományainak lelkes felkutatója, megőrzője, továbbadója.

Óvodásait a falu szeretetére, múltjának megismerésére, értékeinek megőrzésére nevelte.

 

Kedves Erika néni!

A Mesevár óvoda gyermekei és dolgozói nevében nyugdíjas éveidre:

Nem kívánunk néked aranyat, ékeket,

csak napsugaras mosolygós életet!

Gyermekeidben és unokáidban legyen örömed,

az Isten áldása kísérje minden léptedet!

 

Diósiné B. Boglárka és Milichovszkiné Sz. Ilona

 

Áprilisi hírek

„Süss fel nap,fényes nap,

kertek alatt a kis bárány majd meg fagy”

A gyermekekkel nap mint nap énekelve hívogattuk  a napocskát, meghálálta az óvodások igyekezetét és egyre melegebben ontotta ránk sugarait. Így lehetőségünk nyílt az ébredő természet szépségeit megfigyelni kisebb kirándulások alkalmával. A Katica csoportosok ellátogattak Gyúróra Baranyi Noémi gazdaságába. Nagycsoportosok lévén bepillantást nyertek a könyvtár titokzatos világába.

Egyik délelőtt Mayer Lóránd segítségével a western faluban aranyat is moshattak. Egy nagyon lélekemelő gondolatként a bicikli úton lévő tündérlakot is felújították, mely jó cselekedetükért a tündérek örökké hálásak lesznek. A Süni csoportosok ellátogattak a Halenár gazdaságba, ahová a télen lemorzsolt kukoricát elvitték a tyúkoknak, valamint megnéztük a traktorok, gazdasági munkagépek sokaságát. Az 1848-as forradalom és szabadságharcra emlékezve a Nyuszi csoportosok műsorát nézhettük meg, majd együtt a Petőfi szoborhoz sétálva elhelyeztük az emlékezés koszorúját és a gyermekek által készített nemzeti jelképeket. A Víz világnapja alkalmából a gyermekek vízzel kapcsolatos kísérleteket végezhettek, a víz felhasználásának lehetőségeivel ismerkedtek, csíráztattak, valamint a víz, mint az élővilág nélkülözhetetlen része kapcsán  tapasztalatokat gyűjtöttek. Dankos Anikó kezdeményezésében egy nagyon derűs hangulatú mesedramatizálást láthattunk a kis felhő történetéről. Kelepnek, a gólyának a Csibe csoportosok fészket készítettek, hogy otthonosan érezze magát óvodánkban. A jó időnek köszönhetően a Nyuszi csoportosok szervezésében Komoróczki András vezetésével az ovisok tájékozódási futáson vehettek részt. A közelmúltban a virágüzletbe is elsétáltunk, hiszen elkészültek az önkormányzatnak és  technikai dolgozóinak jóvoltából minden csoport részére a magas ágyások, melybe vetőmagot vásároltunk, valamint köszönjük a kialakított fedett teraszt, ami a játékaink védelmét szolgálja. 

Sok derűs és vidám pillanat vár ránk a közeljövőben is, melyeket kíváncsian várunk. 

Diósiné Besenyei Boglárka Mária

DSCN0632 DSCN1680

DSCN1788 WP 20170323 10 11 17 Pro

Márciusi hírek

„Itt a tavasz, tudod-e?
Leheletét érzed-e?”

Úgy tűnik, hogy döcögősen érkezik a kikelet, de valóban a leheletét már érezzük a cikk írásakor is, tehát a farsangi télűzésünk sikeres volt. Annál is inkább, mivel a szülők, óvónők összefogtak, és február 25-én a Művelődési Házban a felnőtteknek is farsangi mulatságot szerveztek. A rendezvény bevételét óvodánk alapítványának, a Százlábú Gyermektámogató Alapítványnak adták át. Ezúton is szeretnénk megköszönni a segítséget mindenkinek, aki munkájával, részvételével, pénzbeli támogatásával hozzájárult a rendezvény sikeréhez, valamint felhívni a figyelmet arra, hogy az idén még sajnos nem lehet az adó 1%-át alapítványunk számára utalni.
Március 1-én azonban még egy tipikus téli mesét láthattak a gyermekeink a Habakukk Bábszínház előadásában, a Holle anyót. A színvonalas, interaktív előadás nem nélkülözte a humort, a mókázást, nagyon jól szórakoztunk.
Március 8-án az óvodás „férfiak” csoportonként köszöntötték verssel, dallal, maguk készítette ajándékkal az óvó néniket, valamint csoportjuk „hölgyeit” a Nemzetközi Nőnap alkalmából. Természetesen az anyukáknak is dukált az ajándék.
Március 9-én a pótfényképezésen fotó készült mindazokról, akik az első alkalommal hiányoztak, valamint csoportképek is készültek.
Március 15. tiszteletére és emlékére már napokkal az ünnep előtt készültek a csoportok. Természetesen versekkel, dalokkal, valamint az ünnephez kapcsolódó tárgyak készítésével. Készültek kokárdák, zászlók, bambuszból lovak, huszár bábok, csákók, párták, ágyúk, stb. Az ünnepi megemlékezésre 14-én került sor a Nyuszi csoportosok rövid műsorával, majd a Petőfi szobor koszorúzásával. Mindemellett zajlott a csoportok mindennapi élete, a Katicások nagycsoportosként könyvtár-, és iskolalátogatáson voltak, a Sünisek több héten keresztül a közlekedéssel foglalkoztak, terepasztalt készítettek, mellesleg egy kis almás pitét is sütöttek.
A víz világnapjára is csoportonként készültünk, foglalkoztunk a víz felhasználhatóságával, a vízi élővilággal, közlekedési eszközökkel, kísérleteztünk a vízzel.
A jó idő beköszöntével egyre több időt töltünk a szabadban, sétával, udvari játékkal, készülünk a húsvétra, tervezzük a kirándulásokat.

Farkas Istvánné

DSCN1648 DSCN1589

Óvodai beiratkozás

óvodai2017

Jótékonysági farsangi bál

16730503 689666997871452 4853819850985085231 n

Névnapok

Tegnap : Miklós
Ma : Ambrus
Holnap : Mária
Holnapután : Natália

Bejelentkezés