Óvodai beiratás 2019.

HIRDETMÉNY

A 2019/2020.-AS NEVELÉSI ÉVRE AZ ÓVODAI BEIRATÁSRÓL

Tordas Község Önkormányzata értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke 2019. augusztus 31-ig, valamint a 2019/2020-as. nevelési év során betölti a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésben kerülnek), hogy a fenntartásában működő Tordasi Mesevár Óvodában az:

ÓVODAI BEIRATÁS IDŐPONTJA

2019. április 23-án 8.00 órától 16.00 óráig,

2019. április 24-én 8.00 órától 13.00 óráig, illetve

2019. április 25-én 13.00 órától 17.00 óráig.

1.         A beíratás helye: Tordasi Mesevár Óvoda (2463 Tordas, Szabadság út 134.)

2.         Az óvoda felvételi körzete: Tordas Község közigazgatási területe.

3.         A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

a)       a gyermek születési anyakönyvi kivonata

b)      a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,

c)       a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

d)      a gyermek TAJ kártyája

e)       a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló

hatósági igazolvány;

f)       nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a gyermek Magyarország

területén tartózkodásra jogosító engedély (kártya), regisztrációs igazolás és a

szülők munkáltatói igazolása.

4.         A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §. (2) alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

5.         Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.

6.         A szülő köteles beíratni az állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott óvodába az óvodai nevelésre köteles gyermekét. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy szülője dolgozik.

7.         A jegyző a szülő kérelmére, az óvodavezető valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva a kisgyermek ötödik életévének betöltéséig felmentést adhat az óvodai nevelésben való részvétel alól, de a beiratkozás számukra is kötelező.

8.         Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles erről a beiratkozás idejének utolsó napját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

9.         Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

10.     Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről írásban értesíti a szülőt legkésőbb az óvodai beíratásra kiírt utolsó napot követő huszonegyedik munkanapig.

11.     A szülő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a jegyzőhöz. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

Tordas Község Önkormányzata

 

A jelentkezési lap letölthető itt.

 

Névnapok

Tegnap : Lukrécia
Ma : Amália
Holnap : Nóra, Lili
Holnapután : Izabella, Dalma

Bejelentkezés